Producenci
Sklep w trakcie tworzenia...
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 • 1.

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania:

 

Sprzedawca Sklep Bunkier sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli (98-220) Twardowskiego 21, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod nr: 0000851579, NIP 8291746931, REGON 386597208 nr koncesji MSWiA B-089/2022

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.bunkier.pro

 Sklep stacjonarny – punkt sprzedażowy, znajdujący się po adresem: ul. Łaska 5, 98 – 220 Zduńska Wola.

Klient – każdy podmiot składający zamówienie za pośrednictwem Sklepu, w tym Konsument i Przedsiębiorca.

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która za pośrednictwem Sklepu zawiera ze Sprzedawcą umowę związaną ze swoją działalnością gospodarczą.

Ogłoszeniodawca – Klient, który w celu sprzedaży, ogłasza swój Produkt na udostępnionej przez Sklep tablicy Ogłoszeń.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Konto pełne – Konto które zostało uzupełnione o oświadczenie Klienta o posiadaniu uprawnień na posiadanie oraz zakup broni oraz zostały dodane do Konta skany dokumentów potwierdzających dane uprawnienie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu.

Ogłoszenia – ogłoszenia indywidulane lub firmowe, publikowane przez Ogłoszeniodawcę.

Produkt – towar dostępny w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

Broń i amunicja – Produkt, definiowany w art. 4 Ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, na sprzedaż którego, zgodnie
z ustawą, należy posiadać pozwolenie.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 • 2.

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript,
 4. przeglądarka internetowa:
 • Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej;
 • Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej;
 • Opera w wersji 12.0 i wyższej;
 • Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej;
 • Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 • Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;

Korzystanie ze Sklepu jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.

 

 

 • 3.

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego
  z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Sprzedawca uprzedza, że nie ponosi odpowiedzialności za niekompatybilność strony Sklepu z końcowym sprzętem
  i oprogramowaniem Klienta lub z jego przyłączem do sieci internetowej, jak również trudności techniczne, które leżą po stronie Klienta. Sprzedawca uprzedza również, że mogą powstać rozbieżności pomiędzy rzeczywistym wyglądem lub cechami Produktów, a ich zdjęciami umieszczonymi na stronach Sklepu, spowodowane ustawieniami lub właściwościami urządzenia za pomocą którego Klient uzyskuje dostęp do Sklepu lub używanego przez niego w tym celu oprogramowania, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4. albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Na ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (który zależy od formy dostawy wybranej przez Klienta, gabarytów przesyłki, a także miejsca dostawy zamówionych Produktów), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie końcowej (ostatecznej) ceny, informacja
  o sposobie w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

 

 • 4.

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W trakcie korzystania ze stron Sklepu Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:
 2. założenia i prowadzenia Konta;
 3. umożliwiania składania Zamówień przez Formularz zamówienia;
 4. prowadzenia Koszyka;
 5. umożliwienia publikacji Ogłoszeń,
 6. Usługa prowadzenia Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony. Zarejestrowane konto może być przez Klienta usunięte w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie ww. usługi, w tym poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: Łaska 5, 98 – 220 Zduńska Wola
 7. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracyjny, podając wskazane tam dane, a także zaakceptować regulamin sklepu internetowego www.bunkier.pro.
 8. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 9. Usługa składania Zamówień przez Formularz zamówienia świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia.
 10. Usługa prowadzenia Koszyka świadczona jest przez czas oznaczony i kończy się z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów w Koszyku lub jego opróżnienia.
 11. Usługa publikacji Ogłoszeń dostępna jest tylko dla Klientów którzy posiadają Konto pełne, w celu sprzedaży własnego przedmiotu na udostępnionej przez Sklep tablicy Ogłoszeń, na następujących warunkach:
  1. Sprzedawca informuje, że nie jest producentem ani dystrybutorem umieszczonych na portalu przedmiotów, jak również nie oferuje ich jako sprzedawca. W celu skontaktowania się z Ogłoszeniodawcą, zaleca się korzystanie z danych umieszczonych w konkretnym Ogłoszeniu.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usuwania Ogłoszeń, które są niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, które w ocenie Sprzedawcy nie spełniają warunków Regulaminu lub dobrych obyczajów, w których istnieje podejrzenia, że produkt pochodzi z nielegalnego źródła lub że Ogłoszeniodawca nie posiada niezbędnych uprawnień do posiadania oraz sprzedaży broni zgodnie z art. 9 Ustawy z 21 maja 1999 r. o broni
   i amunicji.
  3. Ogłoszenia mogą być umieszczane jedynie w odpowiednich kategoriach, odpowiadających ich treści. Jeśli Ogłoszenie kwalifikuje się do kilku kategorii możliwe jest zgłoszenie go do więcej niż jednej.
  4. Ogłoszeniodawca może opublikować nieograniczoną liczbę ogłoszeń przedstawiających różne Przedmioty. Każde Ogłoszenie można opublikować jeden raz, podwójne Ogłoszenia z identyczną treścią zostaną bez uprzedzenia usunięte.
  5. Sprzedawca może według własnego uznania ograniczyć liczbę publikowanych Ogłoszeń w jednej kategorii. Nie zezwala się na umieszczanie w nadpisie lub treści ogłaszania reklamy usług o podobnych charakterze jak Bunkier Guns and Ammo. Ogłoszenia naruszające tą zasadę będą bez wcześniejszego ostrzeżenia usuwane.
  6. Sprzedaż amunicji zdefiniowanej w art. 4 ust. 2 Ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji jest zakazana.
  7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Przedmiot Ogłoszenia, w tym za kontakt z Ogłoszeniodawcą, płatność, realizację dostawy czy wady Przedmiotu.
 12. Klient jest zobowiązany do korzystania z funkcjonalności Sklepu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami Regulaminu. W przypadku wykorzystania usługi w celu niezgodnym z prawem lub Regulaminem Sprzedawca może natychmiast, bez wezwania, rozwiązać umowę świadczenia danej usługi.
 13. Wykonując obowiązek wynikający z art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca informuje, że obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 14. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną składać należy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w ust. 2. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie. W przypadku konieczności odesłania wadliwego Produktu do Sprzedającego, reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie po odesłaniu Zamówienia do Sprzedającego.

 

 • 5.

Składanie Zamówienia

 1. Sklep przyjmuje Zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 2. Zamówienia mogą być składane przez Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W celu złożenia Zamówienia należy:
 4. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 5. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 6. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail;
 7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.
 8. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest prawidłowe i zgodne z rzeczywistością wypełnienie Formularza zamówienia danymi teleadresowymi oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Zamówienia w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – "RODO").

 

 • 6.

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska,
 3. Przesyłka kurierska InPost, Paczkomaty InPost,
 4. Odbiór osobisty pod adresem ul. Łaska 5, 98 – 220 Zduńska Wola, w godzinach otwarcia

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. Płatność w systemie Przelewy24.
 2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się stronie Sklepu.

 

 • 6a.

Rezerwacja oraz odbiór Broni i amunicji

 

 1. W przypadku zakupu Broni i amunicji, z uwagi na konieczność posiadania przez Klienta pozwolenia na broń, zgodnie z art. 9 Ustawy z 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, oraz zezwolenia na zakup broni, wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, sprzedaż następuje w sklepie stacjonarnym, po przedłożeniu Sprzedawcy wyżej wymienionych dokumentów oraz dowodu osobistego
 2. Klient który posiada Konto pełne, może zarezerwować broń i amunicję oraz wnieść zaliczkę na poczet ceny zakupu.
 3. Zarezerwowaną Broń i amunicję, Klient lub upoważniona przez niego osoba może odebrać w Sklepie Stacjonarnym Sprzedawcy. Rezerwacja trwa do 2 dni roboczych od zaksięgowania zaliczki na rachunku Sprzedawcy. Po upływnie terminu na odbiór, rezerwacja przepada a środki zostają zwrócone na rachunek Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku dwukrotnego nieodebrania Produktu, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zablokowania Konta Klienta.
 4. Zarezerwowaną Broń i amunicję Klient ma obowiązek zbadać w obecności pracownika Sklepu Stacjonarnego, pod kątem zgodności z Zamówieniem oraz pod kątem jej wad.
 5. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, w przypadku okazania dokumentów które utraciły ważność lub w przypadku podejrzenia zamiaru popełnienia przestępstwa, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania Broni i amunicji. Zwrot zaliczki następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 od odmowy wydania Broni i amunicji.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość odmowy wydania zarezerwowanej Broni i amunicji w przypadku, gdy Sprzedawca podejrzewa, że Klient jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychoaktywnych lub z innych przyczyn jego zachowanie może sugerować, że stanowi on zagrożenie dla otoczenia.

 

 • 7.

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości
  e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia i zawarcia związanej z tym Umowy Sprzedaży, gdy w trakcie rozpatrywania Zamówienia okaże się, że dane wskazane w formularzu uniemożliwiają identyfikację Klienta,
  a jednocześnie nie ma możliwości nawiązania kontaktu z Klientem w celu uzupełnienia brakujących danych, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta:
 5. płatności w systemie Przelew24, Klient zobowiązany jest do opłacenia Zamówienia w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 6. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, w terminie wskazanym w jego opisie. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do wysyłki lub odbioru, Klient może złożyć zamówienie wyłącznie na część towaru o łącznej wartości powyżej 200,00 zł, który jest dostępny w chwili złożenia zamówienia u Sprzedawcy, który to towar będzie niezwłocznie wysłany do Klienta, bądź możliwy do odbioru. Pozostała część zamówionego towaru, która w momencie składania przez Klienta zamówienia nie była dostępna w Sklepie, ale została zamówiona przez Klienta, zostanie do niego wysłana niezwłocznie po tym, jak będzie dostępna u Sprzedawcy.
  O planowanej dostawie części zamówienia Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta oraz terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 11. Koszty dostawy Produktu na terytorium Polski (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W przypadku Zamówienia Produktów
  o gabarytach wymagających indywidualnej wyceny, Klient zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail wysłaną po potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.

 

 

 • 8.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny.
 2. Sprzedawca uprzedza, że sprzedaż Broni i amunicji w Sklepie Stacjonarnym nie stanowi sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa ani na odległość w rozumieniu Ustawy z 21 lutego 2020 r. o prawach konsumenta, w związku z tym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie, innej niż przewoźnik.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu, na adres e-mail Sprzedającego.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź pocztą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
 8. umowę uważa się za niezawartą;
 9. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie zrobione przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
 10. Sprzedawca zwraca środki przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami;
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 12. Konsument powinien odesłać Produkt w nienaruszonym stanie na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni;
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą;
 14. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 16. W przypadku, gdy Klient odeśle Produkty na koszt Sprzedawcy, np. poprzez przesyłkę za pobraniem, Sprzedawca uprawniony będzie, wedle swego wyboru, odmówić odbioru przesyłki albo odebrać ją, obciążając jednocześnie Konsumenta kosztem przesłania poprzez jego potrącenie z kwoty zwracanej Konsumentowi.

 

 • 9.

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca zastrzega, że nie jest producentem, a jedynie dystrybutorem Produktów.
 2. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi zawarte w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 5. Przyjęcie reklamacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres ul. Łaska 5, 98 – 220 Zduńska Wola

 

 • 9a.

Zakres zastosowania uprawnień konsumenckich

Postanowienia § 8 i 9 Regulaminu oraz wynikające z nich uprawnienia, poza Konsumentami mają zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEiDG.

 

 • 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR

 

 

 • 11.

Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych są dostępne tutaj: 

 

 

 • 13.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, m.in.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych; ustawy o broni i amunicji.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl